جمعه ٠٧ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > دپارتمان ها و واحدها > فناوری اطلاعات و ارتباطات  

فناوری اطلاعات و ارتباطات
موقعیت فیزیکی: ساختمان اداری و کلینیکی، طبقه اول، انتهای راهروی شرقی
رئیس واحد: 
آقای مهندس سید محمد مهدی حسینی
تلفن داخلی: 1029
مسئول سخت افزار: آقای مهندس م.سلجوقی
تلفن داخلی: 1424
کارشناسان HIS: آقای حسینی و آقای سلجوقی
تلفن داخلی: 1425
مسئول اتوماسیون : آقای مهندس سید محمد مهدی حسینی


معرفی واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، به ویژه برنامه های نرم افزاری و سخت افزار رایانه می پردازد.
به عبارتی فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار (به شرح زیر) است. به طوری که در این فناوری ، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می شوند، جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فرا راه خود قرار می دهند.
1- انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه ، نوآوری
2- سازو کار: قوانین، مقررات و روش ها، سازوکار بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش گذاری و مالی
3- ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات
4- ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی

پوشش رسمی:
پوشش رسمی کارکنان واحد فناوری اطلاعات، مطابق با پوشش معمولِ کارکنان اداری است.

نمودار سازمانی:
مسئول واحد فناوری اطلاعات در نمودار سازمانی بیمارستان، زیر مجموعه مسئول ارشد بیمارستان (رئیس مرکز) قرار دارد و پس از تائید حراست دانشگاه از طریق اداره فناوری اطلاعات دانشگاه تعیین و ابلاغ وی به بیمارستان اعلام می گردد. ابلاغ داخلی وی و سایر کارکنان واحد فناوری اطلاعات ، توسط رئیس مرکز صادر می شود.
کلیه کارکنان واحد فناوری اطلاعات دارای رشته ]آکادمیک[ مرتبط با فناوری اطلاعات بوده و از نظر طرح طبقه بندی مشاغل، در رسته فناوری اطلاعات قرار دارند و زیرنظر مسئول واحد فناوری اطلاعات، اقدام به فعالیت می کنند.

بخش های واحد فناوری اطلاعات:
1- مدیریت واحد
2- سیستم اتوماسیون اداری
3- پورتال
4- سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
5- سخت افزار
6- شبکه

شرح شغل:
مدیر واحد

این شغل دربرگیرنده پست سازمانی است که متصدیان آن، تحت نظارت کلی رئیس مرکز، انجام امور مدیریت واحد را به عهده دارد و پیشنهادات لازم را براي توسعه فناوری اطلاعات مرکز را ارایه می نمایند و سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا است.

کارشناس سیستم اتوماسیون اداری
این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور مدیریت تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری را به عهده دارند و پیشنهادات لازم را براي توسعه این سیستم و مکانیزه کردن مکاتبات اداری و دفتری ارایه می نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

کارشناس پورتال
این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور مدیریت محتواي پرتال شامل ایجاد صفحات، درج اطلاعات، مدیریت اسناد، صفحات و تصاویر بروز رسانی اطلاعات درج شده را به عهده دارند و پیشنهادات لازم را براي توسعه محتوا و وضعیت پورتال موجود ارایه می نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

کارشناس سیستم اطلاعات بیمارستان
این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور مربوط به عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستانی و فعالیت ها و تعیین نیازها به منظور شناخت وضعیت موجود، جمع آوري ، تبدیل و استخراج اطلاعات، طبقه بندي و تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعیین و ارایه ضوابط جامع طراحی سیستم ها و گزارشات مرتبط و طراحی تفصیلی طرح هاي پیشنهادي و انجام امور مربوط به برنامه ریزي آموزشی سیستم فوق را عهده دار بوده و در کنترل سیستم از نقطه نظر کمی و کیفی نظارت می نمایند و سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

کارشناس امور سخت افزار رایانه
این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به نصب و راه اندازي، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاري رایانه ها و دستگاه هاي جانبی و در صورت لزوم جمع نمودن رایانه ها را به عهده دارند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

کارشناس شبکه
این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به شبکه هاي رایانه اي را از زمان نصب و راه اندازي تا نگهداري و پشتیبانی بر عهده دارند و ایستگاه هاي کاري این شغل که به منظور ایجاد بستر شبکه ارتباطی لازم بین رایانه هاي خادم از طریق خطوط کابلی و یا غیرکابلی تعریف شده است، افراد پس از طراحی شبکه مورد نیاز و پیش بینی حجم داده هاي قابل تبادل از طریق خطوط شبکه و همچنین تعداد ایستگاه هاي کاري به اجرا و پیاده سازي این خطوط پرداخته و با استفاده از تجهیزات شبکه و نصب و راه اندازي نقاط اتصال، دسترسی لازم براي کاربران فراهم می نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

شرح وظایف:
مدیریت واحد
شرکت در جلسات تیم مدیریت اجرایی بعنوان عضو اصلی تیم
نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان واحد فناوری اطلاعات
همکاري و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات بهینه و ارتقا دانش فنی کارکنان واحد
تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوي کاربران درچارچوب وظایف محوله
بررسی مداوم کنترل رفع مشکلات سخت افزاري، نرم افزاري و شبکه و هماهنگی این بخشها با یکدیگر
مراقبت بر عملکرد صحیح تاسیسات موجود در محیط استقرار رایانه ها از قبیل برق، حرارت، رطوبت و ... براساس ضوابط تعیین شده انجام امور مربوط به نگهداري و طبقه بندي و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات براساس ضوابط تعیین شده
تهیه نسخه پشتیبان از داده هاي وارد شده در مقاطع زمانی موردنیاز
تهیه برنامه زمانی کارکنان واحد فناوری اطلاعات

سیستم اتوماسیون اداری
ارائه گزارش کتبی به مسئول واحد جهت ریاست مرکز و ارسال رونوشت به اداره فن آوري اطلاعات دانشگاه در خصوص موارد ذیل:
 تهیه گزارش ماهانه از وضعیت کارکرد نامه ها و کاربران در نرم افزار اتوماسیون اداري
اعلام کلیه تغییرات ساختار سازمان پرسنل (اعم از رسمی، شرکتی، پیمانی و ... )، تغییرات در سمت ها و یا تغییرات در دپارتمان ها و مدیریت ها به صورت کتبی به اداره فناوري اطلاعات دانشگاه پیگیري ارسال ابلاغ ها به اداره فناوري اطلاعات دانشگاه
پیگیري دسترسی ها در نرم افزار اتوماسیون اداري
ارسال مشکلات موجود در نرم افزار براي بخش اتوماسیون اداره فناوري اطلاعات دانشگاه با شرح کامل علت، زمان، مکان، نام کاربر و یا مشخصات کامپیوتر مورد نظر و پیگیري انجام تنظیمات سیستم ها جهت استفاده در اتوماسیون اداري
ایجاد الگوهاي نامه درون سازمان با همکاري تایپیست ها
ارسال امضاهاي مدیران جدید و یا تغییرات امضاهاي قدیمی
حضور در محل مدیران، کارشناسان و دبیرخانه در اسرع وقت براي رفع مشکلات احتمالی
در صورت نیاز برگزاري کلاس هاي بازآموزي اتوماسیون براي تایپیست ها، کارشناسان، مسئولین دبیرخانه ها و مدیران و یا کلاسهاي جدیدي جهت پرسنل جدید الاستخدام
مراجعه مستمر به سایت اتوماسیون اداري و اطلاع از اخبار جدید
جمع آوري پیشنهادات و انتقادات و ارسال به بخش اتوماسیون دانشگاه

پورتال
شرکت در کلاس آموزشی مدیریت محتواي پرتال جهت آموزش
ارتقاء دانش و تلاش در جهت کسب مهارت بیشتر در کار با نرم افزار مورد نظر
دریافت نام کاربري و کلمه عبور از اداره فناوري اطلاعات و تلاش در جهت حفظ آن
جمع آوري اطلاعات جهت درج در پرتال مرکز
مدیریت محتواي پرتال شامل ایجاد صفحات، درج اطلاعات، مدیریت اسناد، صفحات و تصاویر بروز رسانی اطلاعات درج شده
بررسی سایتهاي پربیننده مرتبط با حوزه کاري مرکز جهت درخواست درج لینک پرتال مرکز
تلاش براي معرفی پرتال مرکز از طرق مختلف به منظور افزایش رنکینگ
داشتن نسخه پشتیبان از اطلاعات درج شده در پرتال
رفع مشکلات پیش آمده در پرتال مرکز و در صورت نیاز گزارش به اداره فناوري اطلاعات دانشگاه
انجام پیگیري هاي مورد نیاز تا برطرف شدن مشکل گزارش شده به پرتال مرکز
تعامل با مرکز فناوري اطلاعات در جهت ارتقا سطح کیفی پرتال مرکز

سیستم اطلاعات بیمارستانی
آشنایی با سیستم عامل هاي 2003,2008 Server
آشنایی با مدیریت بانک اطلاعات Ms SQL server
تسلط کامل بر بخشهاي مختلف سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)
پیگیري صحت گزارشات مالی از مدیریت مالی بیمارستان
تحلیل و امکان سنجی و تهیه اسناد مناسب از درخواست هاي جدید و ارسال و پیگیري از شرکت پیمانکار و اطلاع رسانی به اداره فناوري اطلاعات دانشگاه
نظارت بر عملکرد پرسنل در حوزه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) مجموعه و تعیین دقیق سطوح دسترسی کاربران (با توجه به موارد امنیتی و پیشنهادات مرکز)
تهیه فایل پشتیبان و تنظیم زمان بندي مناسب در این خصوص (Backup)
اعلام مشکلات به شرکت پیمانکار مربوطه و پیگیري آن تا حصول نتیجه
هماهنگی با شرکت پیمانکار و بخش نرم افزار این اداره جهت بهره برداري مناسب از حضور کارشناسان پیمانکار در راستاي اهداف
 پیگیري چرخه خارج شدن و یا وارد شدن افراد (کاربران) به سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) جهت تضمین اعمال سطوح دسترسی کاربران

سخت افزار
ایجاد و بروز شناسنامه مشخصات سخت افزاری سیستم ها حذف دسترسی ADMIN از کاربران و تنظیم سطح دسترسی مناسب مطابق با سیاست های مرکز
هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات جهت خرید سیستم های جدید
نصب ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمان و سایر برنامه های کاربردی مورد نیاز
بازدید دوره ای از سیستم ها جهت ارتقا و حل مشکلات موجود
پرهیز از ارائه خدمات به کامپیوتر های شخصی
نصب آخرین نسخه از نرم افزارهای کاربردی بر روی سیستم ها
تهیه Backup از سیستم ها طبق ضوابط مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
پلمپ سیستم ها

شبکه
تهیه شناسنامه، نگهداري و بازدید دوره اي از سرورها، سوئیچ ها، روترها و سایر تجهیزات شبکه طبق زمانبندي
مشخص بررسی و نیاز سنجی جهت ارتقاء، تعویض، تعمیر و یا خرید تجهیزات شبکه با هماهنگی مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه
اصلاح و بازسازي ساختار شبکه داخلی، یا راه اندازي اتصالات Passive با رعایت استانداردهاي لازم و مستندات مربوطه جهت جلوگیري از مشکلات فنی و امکان رفع مشکلات احتمالی در اسرع وقت
استقرار تجهیزات حیاتی شبکه از قبیل سرورها و روترها در یکاتاق مستقل با رعایت استانداردهاي لازم
تهیه Antivirus با لایسنس معتبر و نسخه مناسب، مورد تائید مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه
پشتیبانی از سرویس هاي WAN و اینترنت مرکز و ارتقاء آن به پهناي باند مورد نیاز با رویکرد فیبر نوري
جهت افزایش سرعت، امنیت و ضریب اطمینان همچنین اعلام خرابی و پیگیري سریع در صورت بروز قطعی یا اختلال براي سرویسهاي فعال و اعلام به مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه
مدیریت و کنترل پهناي باند و دسترسی ها جهت جلوگیري از دسترسی هاي ناخواسته و اضافی، همچنین محدود کردن برنامه هاي غیر ضروري و نا امن و مسدود کردن دسترسی هاي افراد غیرمجاز به منابع
مانیتور کردن پهناي باند، دسترسی ها، سرورها و بررسی Log هاي سرورها و تجهیزات در بازه هاي زمانی مختلف و پیگیري و گزارش موارد مشکوك شفاف سازي و تهیه مستندات فنی، بروزرسانی آنها و حفظ و نگهداري آنها در محلی امن
افزایش ضریب امنیت فیزیکی سرورها و تجهیزات مربوطه با تجهیزاتی از قبیل UPS ،SAN سیستم هاي حفاظتی، سیستم هاي تهویه، سیستم هاي هشدار، اخطار و اطفاء حریق
پشتیبان گیري منظم و تهیه چک لیست و بررسی نهایی پشتیبان هاي تهیه شده از اطلاعات سرورها و سیستم هاي مهم، طبق زمانبندي مشخص افزایش افزونگی(Redundancy) در مواردي از قبیل هارد دیسکها ، (Raid) ، سرورها، سوئیچ هاي اصلی تجهیزات حیاتی، سیستم ها و سرورهاي مهم جهت کاهش Downtime به حداقل زمان ممکن
شناسایی و جلوگیري از نفوذ به سیستم ها و سرقت و یا تخلیه اطلاعات و حفظ امنیت شبکه با استفاده از روش ها و نرم افزارها و سخت افزارهاي موجود و توجه به بخشنامه ها و تذکرهاي ارسالی از مرکز فناوری اطلاعات و حراست دانشگاه و رعایت الگوي پدافند غیر عامل
در اولویت قرار دادن متدهاي توصیه شده از قبیل روي آوري به سیستم عامل هاي Open Source ، مجازي سازی، VLAN بندي بستر شبکه با هماهنگی مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید
آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، نرسیده به میرداماد، بیمارستان کودکان مفید

تلفن : 22227021 021 الی 9
ایمیل: info-mch@sbmu.ac.ir


اینستاگرام: instagram.com/mofidhospital

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.