معرفی بخش NICU
رئيس بخش: دکتر محمد كاظميان
اعضاء هيئت علمي: دكتر عليرضا مرندي، دکتر محمد كاظميان، دكتر ابوالفضل افجه ای
سرپرستار: خانم فهیمه شاه صفی
نوع ارائه خدمات: شبانه روزی
تعداد تخت فعال: 31 تخت
بخش nicu (مراقبت های ویژه نوزادان) مرکز کودکان مفید
خدمات درماني بخش:
کليه نوزاداني که (شيرخواران قبل از سن يک ماهگي) نياز به خدمات ويژه درماني دارند در اين بخش بستري مي شوند اين بيماران شامل موارد ذيل مي باشد:
     − نوزادان دچار کاهش سطح هوشياري مي باشند
     − نوزاداني که دچار مشکلات هنگام تولد مانند مشکل تنفسي، خونريزي داخل جمجمه و ...مي باشند.
     − نوزاداني که دچار تشنج شده اند تا رسيدن به تشخيص
     − نوزاداني که نياز به دستگاه تهويه مصنوعي دارند.
     − نوزاداني که نياز به مراقبت قلبي و تنفسي دارند.
     − نوزادان پره مچور و نوزادان با وزن کم
     − نوزادان کمتر از یک ماه که بعد از عمل جراحی نیاز به مراقبت ویژه دارند.
بخش nicu (مراقبت های ویژه نوزادان) مرکز کودکان مفید

 

 

معرفی بخش NICU
رئيس بخش: دکتر محمد كاظميان
اعضاء هيئت علمي: دكتر عليرضا مرندي، دکتر محمد كاظميان، دکتر شمس الله نوری پور، دکتر رضا سعیدی
سرپرستار: خانم فریبا صفایی
نوع ارائه خدمات: شبانه روزی
تعداد تخت فعال: 31 تخت
بخش nicu (مراقبت های ویژه نوزادان) مرکز کودکان مفید
خدمات درماني بخش:
کليه نوزاداني که (شيرخواران قبل از سن يک ماهگي) نياز به خدمات ويژه درماني دارند در اين بخش بستري مي شوند اين بيماران شامل موارد ذيل مي باشد:
     − نوزادان دچار کاهش سطح هوشياري مي باشند
     − نوزاداني که دچار مشکلات هنگام تولد مانند مشکل تنفسي، خونريزي داخل جمجمه و ...مي باشند.
     − نوزاداني که دچار تشنج شده اند تا رسيدن به تشخيص
     − نوزاداني که نياز به دستگاه تهويه مصنوعي دارند.
     − نوزاداني که نياز به مراقبت قلبي و تنفسي دارند.
     − نوزادان پره مچور و نوزادان با وزن کم
     − نوزادان کمتر از یک ماه که بعد از عمل جراحی نیاز به مراقبت ویژه دارند.
بخش nicu (مراقبت های ویژه نوزادان) مرکز کودکان مفید

 

فایل‌ها