معرفی بخش PICU
picu - mofid childrens hospital

رئيس بخش: دكتر علیرضا مهدوی
اعضاء هيئت علمي: دكتر علیرضا مهدوی، دكتر سید احمد طباطبایی، دکتر قمرتاج خانبابایی، دکتر  محمد نصیری
سرپرستار: خانم مهشید طالبیان
نوع ارائه خدمات: شبانه روزی
تعداد تخت فعال: 12 تخت (در حال گسترش و بازسازی)
 
picu - mofid childrens hospital
 
تعداد رزیدنت فیکس 3 نفر در ماه ( دو نفر رزیدنت اطفال و یک رزیدنت بیهوشی )
تعداد فلوهای PICU دو نفر در ماه  ( فلوی PICU و دو فلوی ریه )
تعداد انترن فیکس یک نفر می باشد
ویزیت  4 بار در روز
تعداد ژورنال کلاب یک بار در هفته
گراند راند آموزشی هفته ای یکبار
راند PICU هر روزکلاس های آموزشی هر روز
تعداد Turn over بیماران در ماه 150-120 در ماه
picu - mofid childrens hospital

 

 

معرفی بخش PICU
 

رئيس بخش: خانم دکتر احمدی زاده
اعضاء هيئت علمي: دكتر علیرضا مهدوی، دكتر سید احمد طباطبایی، دکتر قمرتاج خانبابایی، دکتر نرجس احمدی زاده
سرپرستار: خانم مهشید طالبیان
نوع ارائه خدمات: شبانه روزی
تعداد تخت فعال: 19تخت 
 
 
 
تعداد رزیدنت فیکس 3 نفر در ماه ( دو نفر رزیدنت اطفال و یک رزیدنت بیهوشی )
تعداد فلوهای PICU دو نفر در ماه  ( فلوی PICU و دو فلوی ریه )
تعداد انترن فیکس یک نفر می باشد
ویزیت  4 بار در روز
تعداد ژورنال کلاب یک بار در هفته
گراند راند آموزشی هفته ای یکبار
راند PICU هر روزکلاس های آموزشی هر روز
تعداد Turn over بیماران در ماه 150-120 در ماه
 

 

فایل‌ها